Dimecres, 21 octubre 2020

Publireportatge

El patrimoni cultural local més accessible que mai

|

Resseguir pam a pam el territori de la demarcació de Barcelona per descobrir-ne els principals elements del patrimoni cultural i natural dels seus municipis serà des d’ara una tasca molt més accessible gràcies a la nova plataforma digital dels Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El portal web patrimonicultural.diba.cat reuneix 42.643 elements inventariats municipi a municipi en col·laboració amb prop de dos-cents consistoris. Actualment hi ha 185 poblacions de la demarcació on ja s’ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització. Una tasca que des de fa més de 21 anys desenvolupen els tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) en col·laboració amb tècnics externs i persones de cada municipi, que hi aporten els seus coneixements fruit de la recerca en el territori.

El president delegat de l’Àrea de Cultura, Joan Carles Garcia Cañizares, valora la nova plataforma com “una important eina de coneixement que no només ha de servir per conèixer el patrimoni cultural de la demarcació, sinó també per difondre’l, i, sobretot, per ajudar els municipis a gestionar-lo i conservar-lo i, entre tots, protegir-lo, compartir-lo i donar-li el valor que es mereix”.

En l’apartat tècnic, la cap de l’OPC, Aurèlia Cabot, destaca que “la nova plataforma permet una gestió més àgil de l’inventari de béns i obre la possibilitat de treballar en la millora dels seus continguts i també de proposar altres productes de coneixement i gestió del patrimoni”.

Protegir els béns culturals locals

El Mapa del Patrimoni Cultural té per objecte la recollida exhaustiva de dades del patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent que l’ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social. Per als ajuntaments representa una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el terme municipal. Els serveix per unificar la informació i garantir-ne el seu accés públic. Els ajuda a la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local, a la seva difusió als ciutadans, a la presa de decisions en el planejament urbanístic, a l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques o a la planificació de la senyalització, entre d’altres mesures.

Pont de cal Xalet, a Vallcebre – Diputació de Barcelona

Aquests inventaris també proporcionen a tota la ciutadania una eina de coneixement del territori, gràcies a la ubicació geogràfica de forma visual de cada element patrimonial.

Cinc àmbits d’estudi

Cada Mapa de Patrimoni Cultural inclou un inventari dels elements patrimonials municipals dividits en cinc grans àmbits, que al seu torn es divideixen en diferents tipologies:

  • Patrimoni immoble: edifici, conjunt arquitectònic, element arquitectònic, jaciment arqueològic i obra civil.
  • Patrimoni moble: col·lecció, objecte i element urbà.
  • Patrimoni documental: fons d’imatges, fons documenta i fons bibliogràfic.
  • Patrimoni immaterial: manifestació festiva, tècnica artesanal, tradició oral, música i dansa i costumari.
  • Patrimoni natural: espècimen botànic, zona d’interès i jaciment paleontològic.

El Mapa de Patrimoni Cultural s’acompanya d’una memòria de valoració del conjunt del patrimoni, amb una introducció històrica del municipi, estadístiques del tipus de patrimoni present i altra informació d’interès en la gestió, com per exemple, la legislació corresponent.

Hi ha dues versions del mapa: una restringida per a ús estrictament municipal, considerada com un instrument de gestió municipal; i una altra de pública, en què no es mostren les dades de caràcter sensible, la difusió de les quals podria ser perjudicial per a la seguretat dels béns inventariats i dels seus propietaris.

Fons documental Arxiu de Montserrat – Monistrol de Montserrat

Manteniment més àgil

Tota aquesta informació està recollida en una plataforma web renovada, que representa una eina de consulta indispensable per a tot aquell interessat en el patrimoni i en les característiques dels municipis de la província de Barcelona. La nova web incorpora un servei dinàmic de consulta que permet fer cerques per municipis, pel mapa de la província, per elements, així com cerques avançades amb diversos paràmetres. Visualment la informació es presenta de forma atractiva i intuïtiva, cosa que permet una consulta molt visual del patrimoni d’un municipi o de tota la província i sempre utilitzant el suport cartogràfic que georeferencia.

Els ajuntaments poden fer les seves consultes com un usuari extern o amb els permisos que permeten accedir a la informació privada que resta oculta a la versió pública i administrar-ne tots els continguts. D’aquesta forma, l’ajuntament pot continuar i realitzar el manteniment de la informació del seu patrimoni amb la supervisió de l’equip de tècnics de la Diputació, amb una major agilitat en el manteniment, i no només de la informació, sinó també del propi patrimoni.